PRAVIDLA SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA FACEBOOKOVÉM PROFILU NASKOK.CZ

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA FACEBOOKOVÉM PROFILU NASKOK.CZ

PRAVIDLA SOUTĚŽE (dále jen „Pravidla“)

1. SOUTĚŽ

Tato Pravidla obsahují úplná pravidla a soutěžní podmínky jednotlivých soutěží pořádaných v rámci akce s názvem „Soutěžní příspěvky na facebookovém profilu Naskok.cz“ (dále jen „Akce“, jednotlivá soutěž v rámci Akce dále jen „Soutěž“).

2. POŘADATEL SOUTĚŽE

Soutěž organizuje a pořádá Ing. Štěpán Wagner Ph.D., IČ 08688753, se sídlem Lesní Hluboké 44, 66483 Domašov, (dále jen „Pořadatel“), která je mimo jiné vlastníkem Regeneračního studia Náskok, provozovna Božetěchova 102a, 612 00 Brno(dále jen „Náskok.cz„).

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu vyhlášeném Pořadatelem při jejím vyhlášení („Časový limit Soutěže“) v rámci trvání Akce, která probíhá od 11.11.2021 do jejího odvolání Pořadatelem.

4. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na stránce Náskok umístěné na sociální síti Facebook na adrese www.facebook.com  (dále jen „Facebook„).

5. PRAVIDLA

Pravidla jsou zveřejněna na webové stránce www.naskok.cz/soutez a na Facebookové stránce Náskok  na adrese https://www.facebook.com/NaskokBrno . Jestliže je v rámci propagačních materiálů či jinde zveřejněna zkrácená verze těchto Pravidel, příp. podmínky Soutěže, nejedná se o úplné znění Pravidel, nýbrž pouze o jejich výňatek. Pořadatel neodpovídá za úplnost Pravidel zveřejněných jinde než na webových stránkách uvedených v tomto článku.

6. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do Soutěže starší osmnácti (18) let a která splní stanovená Pravidla Soutěže (dále jen „Soutěžící“). Každý Soutěžící se může zúčastnit jednotlivé Soutěže, vyhlášené Pořadatelem na konkrétní období pouze jednou (1). Soutěžící musí mít na Facebooku minimálně dvacet (20) přátel. Ze Soutěže jsou Pořadatelem vyloučeny falešné profily založené mimo jiné za účelem soutěžení na Facebooku. Posouzení toho, zda se v konkrétním případě jedná o falešný profil, patří zcela do výlučného rozhodnutí Pořadatele, který posouzení provádí na základě jemu dostupných informací. Soutěžící musí splňovat veškerá pravidla použití sítě Facebook, a to zejména pravidla uvedená na adrese . Účast v Soutěži není zpoplatněna ani podmíněna nákupem produktu Pořadatele.

Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky Soutěže nebo nerespektuje Pravidla nebo jedná v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn jej z dalšího průběhu Soutěže bez dalšího vyloučit. Proti vyloučení ze Soutěže Pořadatelem z jakéhokoliv důvodu uvedeného v tomto článku nebo jiného oprávněného důvodu se není možné jakkoliv odvolat a je konečné. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v Soutěži.

7. MECHANIKA SOUTĚŽE

V rámci Pořadatelem stanoveného časového období jsou na předmětné zdi Facebooku Pořadatelem zveřejňovány soutěžní otázky v podobě soutěžního příspěvku (obrázku) (dále jen „Soutěžní příspěvek“). Soutěžní příspěvek je označen nápisem “Soutěž”. Své odpovědi Soutěžící zapisují do komentářů pod příslušný Soutěžní příspěvek. Soutěžícím se může stát každý, kdo akceptuje Pravidla, splní podmínky Soutěže a svou odpověď napíše pod svým profilem pod Soutěžní příspěvek v Časovém limitu Soutěže. Účastí v Soutěži Soutěžící vyjadřuje souhlas s těmito Pravidly, zavazuje se je dodržovat a potvrzuje, že souhlasí s tím, aby Pořadatel užil informace, které má Soutěžící uvedené ve svém facebookovém profilu, především pak jméno, příjmení a e-mail, na který ho v případě výhry v Soutěži může Pořadatel kontaktovat. Každý Soutěžící musí být schopen prokázat autenticitu svého profilu, tj. že daný profil náleží Soutěžícímu a nebyl vytvořen zejména pro účast v soutěžích. Pořadatel si vyhrazuje právo neakceptovat do Soutěže facebookové profily, kde je místo skutečného jména a/nebo příjmení fyzické osoby použito jiné označení, zejména přezdívka.

8. VÝHERCI

Výherci budou vybráni Pořadatelem ze Soutěžících, kteří odpovídajícím způsobem odpovědí na Soutěžní příspěvek během Pořadatelem stanoveného Časového limitu Soutěže, který bude zveřejněn s každým Pořadatelem zveřejněným Soutěžním příspěvkem.

9. Mechanika losování

Varianta č. 1: Jeden či více výherců je určeno podle následujícího vzorce: Maximální počet výherců bude Y (přičemž Y představuje počet výher). Výherce č. 1 se určí jako „(X:10)*1=pořadí výherního komentáře výherce č. 1 v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď“ (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem), výherce č. 2 se určí jako „(X:10)*2=pořadí výherního komentáře výherce č. 2 v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď“, atd. vždy maximálně do momentu, kdy bude určen výherce č. Y jako „(X:10)*Y=pořadí výherního komentáře výherce č. Y v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď“. Pokud dle výše uvedeného vzorce bude výsledkem desetinné číslo, pak platí pro určení výherce matematická pravidla zaokrouhlování.

Varianta č. 2: Jeden či více výherců je vybráno odbornou porotou Pořadatele

Maximální počet výherců bude Y (přičemž Y představuje počet výher). „Y“ nejzajímavějších odpovědí vybere odborná porota sestavená ze zástupců Náskok. Soutěžící bere na vědomí, že kritéria pro výběr vítězů Soutěže dle výběru odborné poroty Pořadatele jsou subjektivní a vycházejí výlučně ze subjektivního názoru poroty sestavené ze zástupců Náskok. Na vítězství není právní nárok. Proti rozhodnutí Pořadatele o vítězích Soutěže není možné se odvolat ani podávat jiný opravný prostředek; takové rozhodnutí je konečné.

Pořadatel si vyhrazuje právo určit, na základě které z výše uvedených variant budou výherci Soutěže vybíráni. Pořadatel určí jednu z výše uvedených variant vždy při vyhlášení Soutěže, a to v návaznosti na typu Soutěžního příspěvku.

Varianta č. 3: Výherci budou náhodně vybráni Pořadatelem ze Soutěžících, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku, souhlasili s pravidly a zaslali svojí emailovou adresu.

Maximální počet výherců bude Y (přičemž Y představuje počet výher). Náhodný výběr z těchto Soutěžících bude proveden tak, že každému soutěžícímu bude přiděleno unikátní pořadové číslo. Vygenerování pěti náhodných čísel výherců proběhne elektronickou funkcí. Vygenerování pěti náhodných čísel bude náhodné s využitím funkce Random Number, podporováné vyhledávačem Google.

9. VÝHRY

Výhry v Soutěži stanovuje Pořadatel a budou Pořadatelem oznámeny vždy při vyhlášení Soutěže.

10. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude po ukončení jakékoliv z variant soutěže zveřejněn Pořadatelem na webové stránce www.naskok.cz  a/nebo na Facebooku u soutěžního příspěvku či v komentáři k soutěžnímu příspěvku, a to vždy v rozsahu jméno a příjmení Soutěžícího. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím soukromé zprávy zaslané Pořadatelem na Soutěžícím poskytnutou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím Soukromé zprávy na Facebooku. Pořadatel zašle výherci přesné informace týkající se možnosti vyzvednutí si výhry. Výherce je oprávněn vyzvednout si výhru v Soutěži výlučně osobně v regeneračním centru Náskok v průběhu provozní doby nejpozději do třiceti (30) dnů od zveřejnění výsledku Soutěže Pořadatelem, jak je uvedeno výše, přičemž je Soutěžící může být vyzván k prokázání své totožnosti průkazem se jménem a fotografií. Výhra Soutěžícího, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Pořadatele nebude možno konkrétnímu výherci předat ve výše uvedené lhůtě, propadá bez dalšího ve prospěch Pořadatele a Pořadatel může s touto výhrou naložit dle vlastního uvážení. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

11. ODPOVĚDNOST

Pořadatel nenese odpovědnost za vady výhry nebo za jakékoliv případné škody vzniklé vítězi Soutěže nebo třetí osobě v souvislosti s užíváním výhry. Pořadatel není žádným způsobem povinen být nápomocen vítězi při případném řešení reklamace výhry, která byla pořízena u třetí osoby.

12. OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovateli Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Jedná se zejména o marketingové agentury, společnost poskytující služby ostrahy apod. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace Soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do Soutěže zařadit.

Soutěžící má práva zejména dle Kapitoly III GDPR, tj. zejména:

a. na informace o zpracování Osobních údajů povaze zpracování a příjemci (příp. kategorie příjemců) Osobních údajů;

b. na přístup k Osobním údajům;

c. požadovat opravu nebo výmaz Osobních údajů;

d. na omezení zpracování;

e. na přenositelnost;

f. v případě pochybností požadovat nápravu nesprávného či nezákonného zpracování osobních údajů, příp. se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;

g. vznést námitku proti automatizovanému individuálnímu rozhodování; a

h. odvolat kdykoliv svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝHERCŮ A ÚČASTNÍKŮ

V případě, že se Soutěžící stane výhercem jedné z výher v Soutěži, souhlasí akceptací těchto Pravidel též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na Facebookových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.

Soutěžící svojí akceptací těchto Pravidel současně uděluje svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat vložené soutěžní příspěvky a jméno a příjmení Soutěžícího ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele.

Souhlas Soutěžícího podle tohoto článku je udělen na dobu dvou (2) let od ukončení Soutěže, pokud Soutěžící svůj souhlas neodvolá před ukončením této doby.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat, a to vyplněním příslušného formuláře na Facebookových stránkách Pořadatele a jeho odesláním na následující e-mailovou adresu Pořadatele info@naskok.cz nebo zasláním příslušného formuláře v písemné podobě na následující adresu Pořadatele:  Náskok – regenerační studio, Božetěchova 102a, 612 00 Brno. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho prokazatelného doručení Pořadateli. Pokud je však souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se po Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejména zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).

Více informací o zpracování Osobních údajů Pořadatelem je uvedeno na  pod odkazem Ochrana osobních údajů. Soutěžící mohou zasílat své dotazy ohledně ochrany svých osobních údajů na následující email: info@naskok.cz

Pořadatel je oprávněn uchovávat statistická a analytická data, která byla sestavena průběžně na základě Osobních údajů, pod podmínkou, že Soutěžícího osobně neidentifikují.

13. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY.

Tato Pravidla, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2887 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání či Soutěž kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů a bez poskytnutí náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Pořadatele .

Pořadatel má právo ve sporných případech v rámci Soutěže rozhodovat s konečnou platností a výlučně dle vlastního uvážení. Pořadatel Soutěže není odpovědný za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži, a to zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook. Pořadatel neodpovídá za žádné škody nebo jiné újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se Soutěžící účastí v Soutěži dopustí. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu dvou (2) let od skončení Soutěže uveřejňovat vložené soutěžní příspěvky a jména a příjmení Soutěžících ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele.

Soutěžící bere svou účastí v Soutěži na vědomí, že odesláním odpovědi na Soutěžní příspěvek poskytuje informace Pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace mohou být Pořadatelem použity pouze v souladu s těmito Pravidly.

14. SOULAD S PRAVIDLY FACEBOOKU

Účast v Soutěži není podmíněna sdílením na profil Náskok nebo jeho přátel na Facebooku. Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována či spravována společností Facebook ani s ní není nijak spojena.

V Brně dne 29. 10. 2020

Regenerace & zdraví

• kryokomora a lokální kryoterapie • rázová vlna • hyperbarická komora

Wellness & krása

• kryokomora • kryokosmetika • rázová vlna • hyperbarická komora

Fyzioterapie & masáže

• komplexní terapie • diagnostika • masáže

Hyperbarická komora

• tinnitus • regenerace • post Covid