PRAVIDLA SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA FACEBOOKOVÉM A INSTAGRAMOVÉM  PROFILU NASKOK.CZ

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA FACEBOOKOVÉM PROFILU NASKOK.CZ

PRAVIDLA SOUTĚŽE (dále jen „Pravidla“)

1. SOUTĚŽ

Předmětem tohoto dokumentu jsou úplná a jasná pravidla, podmínky a průběh marketingové soutěže o vstupy do kryokomory a hyperbarické komory (dále jen „soutěž“), která je určena klientům Studia Náskok na území České republiky.
Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Pravidla“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže.

2. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem je společnost Studio Náskok s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. C 127909 se sídlem: Lesní Hluboké 44, 664 83 Lesní Hluboké, IČ: 14366134 (dále jen „Pořadatel“), provozovna Božetěchova 102a, 612 00 Brno.

Soutěž není žádným způsobem provozována, spravována, sponzorována společností Meta Platforms Inc. a společnost Meta Platforms za tuto soutěž neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje Soutěžící Pořadateli a nikoli Meta Platforms. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Pořadateli soutěže, nikoliv Meta Platforms.

3. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v termínu vyhlášeném Pořadatelem při jejím vyhlášení („Časový limit Soutěže“) v rámci trvání Akce, která probíhá od 24.2.2023 do 5.3. 2023, do jejího odvolání Pořadatelem.

4. MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na stránce Náskok umístěné na sociální síti Facebook na adrese www.facebook.com  (dále jen „Facebook„).

5. PRAVIDLA

Pravidla jsou zveřejněna na webové stránce www.naskok.cz/soutez a na Facebookové stránce Náskok  na adrese https://www.facebook.com/NaskokBrno . Jestliže je v rámci propagačních materiálů či jinde zveřejněna zkrácená verze těchto Pravidel, příp. podmínky Soutěže, nejedná se o úplné znění Pravidel, nýbrž pouze o jejich výňatek. Pořadatel neodpovídá za úplnost Pravidel zveřejněných jinde než na webových stránkách uvedených v tomto článku.

6. ÚČAST V SOUTĚŽI

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou na území České republiky a platným občanským průkazem, která akceptuje tato pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které nedosáhly věku 15 let nebo jsou v pracovním nebo obdobném poměru k Pořadateli a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže.

7. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěž probíhá v Časovém limitu soutěže. Soutěž probíhá na Facebookové stránce Studia Náskok na adrese: https://www.facebook.com/naskokbrno/. Soutěžící se zapojí do soutěže přidáním komentáře splňující zadání soutěže. Zapojením se do soutěže prostřednictvím vloženého komentáře souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Každý soutěžící může vložit i více komentářů během doby konání soutěže. Komentář nesmí obsahovat žádné vulgarismy ani slovní útoky na Pořadatele a nesmí odporovat dobrým mravům. Soutěžící prohlašuje, že jím vložený komentář neporušuje právní předpisy ani
jakákoliv práva třetích osob. Kromě odeslání odpovědi, musí soutěžící označit „To se mi líbí“ Facebookovou stránku Studia Náskok.

8. VÝHERCI

Porota složená ze zástupců Pořadatele po skončení soutěže vybere ze všech komentářů na Facebooku všechny komentáře vyhovující podmínkám uvedeným výše a náhodně vylosuje 3 (tři) autory těchto komentářů jako výherce, kteří získají po 1 z výherních cen. Komentáře budou očíslovány a řazeny chronologicky. Vyhlášení proběhne v komentáři pod soutěžním příspěvkem.

9. Mechanika losování

Varianta č. 1: Jeden či více výherců je určeno podle následujícího vzorce: Maximální počet výherců bude Y (přičemž Y představuje počet výher). Výherce č. 1 se určí jako „(X:10)*1=pořadí výherního komentáře výherce č. 1 v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď“ (přičemž X představuje počet správných odpovědí pod příspěvkem), výherce č. 2 se určí jako „(X:10)*2=pořadí výherního komentáře výherce č. 2 v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď“, atd. vždy maximálně do momentu, kdy bude určen výherce č. Y jako „(X:10)*Y=pořadí výherního komentáře výherce č. Y v rámci komentářů obsahujících správnou odpověď“. Pokud dle výše uvedeného vzorce bude výsledkem desetinné číslo, pak platí pro určení výherce matematická pravidla zaokrouhlování.

Varianta č. 2: Jeden či více výherců je vybráno odbornou porotou Pořadatele

Maximální počet výherců bude Y (přičemž Y představuje počet výher). „Y“ nejzajímavějších odpovědí vybere odborná porota sestavená ze zástupců Náskok. Soutěžící bere na vědomí, že kritéria pro výběr vítězů Soutěže dle výběru odborné poroty Pořadatele jsou subjektivní a vycházejí výlučně ze subjektivního názoru poroty sestavené ze zástupců Náskok. Na vítězství není právní nárok. Proti rozhodnutí Pořadatele o vítězích Soutěže není možné se odvolat ani podávat jiný opravný prostředek; takové rozhodnutí je konečné.

Pořadatel si vyhrazuje právo určit, na základě které z výše uvedených variant budou výherci Soutěže vybíráni. Pořadatel určí jednu z výše uvedených variant vždy při vyhlášení Soutěže, a to v návaznosti na typu Soutěžního příspěvku.

Varianta č. 3: Výherci budou náhodně vybráni Pořadatelem ze Soutěžících, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku, souhlasili s pravidly a zaslali svojí emailovou adresu.

Maximální počet výherců bude Y (přičemž Y představuje počet výher). Náhodný výběr z těchto Soutěžících bude proveden tak, že každému soutěžícímu bude přiděleno unikátní pořadové číslo. Vygenerování pěti náhodných čísel výherců proběhne elektronickou funkcí. Vygenerování pěti náhodných čísel bude náhodné s využitím funkce Random Number, podporováné vyhledávačem Google.

9. VÝHRY

Pořadatel vkládá do soutěže: 3x vstupy do kryokomory a hyperbarické komory. Soutěžící si nemůže nárokovat jinou výhru, než která je do soutěže vložena. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhru není možné vymáhat soudní cestou.

10. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce bude po ukončení jakékoliv z variant soutěže zveřejněn Pořadatelem na webové stránce www.naskok.cz  a/nebo na Facebooku u soutěžního příspěvku či v komentáři k soutěžnímu příspěvku, a to vždy v rozsahu jméno a příjmení Soutěžícího. Výherce bude o výhře vyrozuměn prostřednictvím soukromé zprávy zaslané Pořadatelem na Soutěžícím poskytnutou e-mailovou adresu nebo prostřednictvím Soukromé zprávy na Facebooku. Pořadatel zašle výherci přesné informace týkající se možnosti vyzvednutí si výhry. Výherce je oprávněn vyzvednout si výhru v Soutěži výlučně osobně v regeneračním studiu Náskok v průběhu provozní doby nejpozději do třiceti (30) dnů od zveřejnění výsledku Soutěže Pořadatelem, jak je uvedeno výše, přičemž je Soutěžící může být vyzván k prokázání své totožnosti průkazem se jménem a fotografií. Výhra Soutěžícího, kterou z důvodů spočívajících nikoli na straně Pořadatele nebude možno konkrétnímu výherci předat ve výše uvedené lhůtě, propadá bez dalšího ve prospěch Pořadatele a Pořadatel může s touto výhrou naložit dle vlastního uvážení. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

11. ODPOVĚDNOST

Pořadatel nenese odpovědnost za vady výhry nebo za jakékoliv případné škody vzniklé vítězi Soutěže nebo třetí osobě v souvislosti s užíváním výhry. Pořadatel není žádným způsobem povinen být nápomocen vítězi při případném řešení reklamace výhry, která byla pořízena u třetí osoby.

12. OSOBNÍ ÚDAJE

Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovateli Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Jedná se zejména o marketingové agentury, společnost poskytující služby ostrahy apod. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace Soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do Soutěže zařadit.

Soutěžící má práva zejména dle Kapitoly III GDPR, tj. zejména:

a. na informace o zpracování Osobních údajů povaze zpracování a příjemci (příp. kategorie příjemců) Osobních údajů;

b. na přístup k Osobním údajům;

c. požadovat opravu nebo výmaz Osobních údajů;

d. na omezení zpracování;

e. na přenositelnost;

f. v případě pochybností požadovat nápravu nesprávného či nezákonného zpracování osobních údajů, příp. se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;

g. vznést námitku proti automatizovanému individuálnímu rozhodování; a

h. odvolat kdykoliv svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ VÝHERCŮ A ÚČASTNÍKŮ

V případě, že se Soutěžící stane výhercem jedné z výher v Soutěži, souhlasí akceptací těchto Pravidel též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na Facebookových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.

Soutěžící svojí akceptací těchto Pravidel současně uděluje svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně uveřejňovat vložené soutěžní příspěvky a jméno a příjmení Soutěžícího ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele.

Souhlas Soutěžícího podle tohoto článku je udělen na dobu dvou (2) let od ukončení Soutěže, pokud Soutěžící svůj souhlas neodvolá před ukončením této doby.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat, a to vyplněním příslušného formuláře na Facebookových stránkách Pořadatele a jeho odesláním na následující e-mailovou adresu Pořadatele info@naskok.cz nebo zasláním příslušného formuláře v písemné podobě na následující adresu Pořadatele:  Náskok – regenerační studio, Božetěchova 102a, 612 00 Brno. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho prokazatelného doručení Pořadateli. Pokud je však souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se po Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejména zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).

Více informací o zpracování Osobních údajů Pořadatelem je uvedeno na  pod odkazem Ochrana osobních údajů. Soutěžící mohou zasílat své dotazy ohledně ochrany svých osobních údajů na následující email: info@naskok.cz

Pořadatel je oprávněn uchovávat statistická a analytická data, která byla sestavena průběžně na základě Osobních údajů, pod podmínkou, že Soutěžícího osobně neidentifikují.

13. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY.

Tato Pravidla, jakož i ostatní vztahy mezi Pořadatelem a Soutěžícím se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2887 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání či Soutěž kdykoliv ukončit bez uvedení důvodů a bez poskytnutí náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebookové stránce Pořadatele .

Pořadatel má právo ve sporných případech v rámci Soutěže rozhodovat s konečnou platností a výlučně dle vlastního uvážení. Pořadatel Soutěže není odpovědný za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži, a to zejména za funkčnost internetu a sociální sítě Facebook. Pořadatel neodpovídá za žádné škody nebo jiné újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi. Pořadatel nenese odpovědnost za případný zásah do autorských práv třetích osob, kterého se Soutěžící účastí v Soutěži dopustí. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry. Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně a po dobu dvou (2) let od skončení Soutěže uveřejňovat vložené soutěžní příspěvky a jména a příjmení Soutěžících ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech Pořadatele.

Soutěžící bere svou účastí v Soutěži na vědomí, že odesláním odpovědi na Soutěžní příspěvek poskytuje informace Pořadateli a nikoliv Facebooku. Tyto informace mohou být Pořadatelem použity pouze v souladu s těmito Pravidly.

V Brně dne 24. 2. 2023

Regenerace & zdraví

• kryokomora a lokální kryoterapie • rázová vlna • EMTT • hyperbarická komora

Wellness & krása

• kryokomora • kryokosmetika • rázová vlna • hyperbarická komora

Fyzioterapie & masáže

• komplexní terapie • diagnostika • masáže

Hyperbarická komora

• tinnitus • regenerace • post Covid

Zavolejte nám!